www.bip.gov.pl
DyrektorDrukuj

Dyrektor mgr Barbara Znamiec

Dyrektor podejmuje działania w zakresie:

  • Jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań do kwot określonych w rocznym planie finansowym jednostki oświatowej po uzyskaniu kontrasygnaty głównego księgowego lub upoważnionej przez niego osoby.
  • Powoływania i odwoływania głównego księgowego jednostki oświatowej w porozumieniu ze Skarbnikiem Miasta.
  • Występowania przed sądami polskimi i organami ścigania w zakresie działania jednostki oświatowej.
  • Ustanawiania pełnomocników do prowadzenia egzekucji należności jednostki oświatowej.
  • Zawierania ugód, umarzania i rozkładania na raty należności jednostki oświatowej na zasadach ustalonych przez Radę Miejską w Zielonej Górze.
  • Tworzenia planu finansowego jednostki oświatowej w granicach kwot uzyskanych z budżetu miasta w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Wychowania.
  • Zawierania w imieniu Miasta Zielona Góra umów najmu i dzierżawy mienia jednostki oświatowej na czas nieokreślony pod warunkiem, że w pierwszej kolejności zostaną zabezpieczone pomieszczenia na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.
  • Nabywania środków trwałych (ruchomości) zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz zbywania w trybie określonym przepisami dotyczącymi zasad sprzedaży środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe.
Utworzony: 2006-02-15 11:10:45
Opublikowany: 2006-02-15 11:10:53
Autor: Grzegorz Chodacki
Czytany: 2784 razy
Rejestr zmian


Biuletyn Informacji Publicznej