www.bip.gov.pl
Dane osoboweDrukuj

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 20 im. "Przedszkole pod Topolą" w Zielonej Górze, przy ul. Studzianki 8,
  65-807 Zielona Góra.
 2. Administrator danych osobowych Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 20 im. "Przedszkole pod Topolą" w Zielonej Górze - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w celu realizacji umowy (art. ust. 1 lit. b).
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują
  Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (dot. przetwarzania na podstawie zgody).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazanyw jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe, np. podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, organ prowadzący – Urząd Miasta Zielona Góra, Ministerstwo Edukacji Narodowej – SIO. Dane mogą być udostępnione w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
 7. Dane osobowe  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 9. Inspektor ochrony danych: Natalia Gmurek, tel. 880 100 339, adres email: inspektor-ng@cuw.zielona-gora.pl

Należy pamiętać, iż powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących pozostałej działalności przedszkola.

Utworzony: 2018-08-14 15:38:01
Opublikowany: 2018-08-14 15:38:32
Autor:
Czytany: 531 razy
Rejestr zmian


Biuletyn Informacji Publicznej